Föreningsstämman

Ordinarie föreningsstämma hålls enligt stadgarna före juni månads slut varje år. Den arrangeras den egna samlingslokalen. Detsamma gäller extra stämmor i samband med budgetinformationen i november månad.

Vid ordinarie föreningsstämma redovisas bokslutet för föregående år och stämman fastställer resultat- och balansräkning samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Vidare bestäms nästa års arvoden och alla val till styrelse och kommittéer m m för kommande år genomförs. 

Inlämnade motioner redovisas tillsammans med styrelsens yttranden varefter stämman beslutar. 

Extra stämma kan utlysas för viktigare frågor som inte kan vänta till ordinarie stämma.