Arbetssätt

Föreningens båda organ för drift och förvaltning är föreningsstämman och styrelsen.

Föreningsstämman

är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Ordinarie stämma hålls en gång om året, då bland annat styrelse och kommittéer väljs för kommande år. 

Styrelsen skall aktivt driva verksamheten och förvalta föreningens egendom, för att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen. Det innebär att sörja för god organisation, att redovisning och medlemsförvaltning är betryggande och att väl underhålla byggnader och mark samt övriga tillgångar.